De Bundeling en De Lindegaerd worden niet samen gehuisvestUit onderzoek is gebleken dat geen enkel scenario voor gezamenlijke huisvesting haalbaar, geschikt dan wel wenselijk is. Omdat er voor de Bundeling sprake is van zorgplicht, en dit voor De Lindegaerd nog niet het geval is, is besloten om enkel de scenario’s voor individuele huisvesting van De Bundeling nader te onderzoeken. Zorgplicht wil zeggen dat er een noodzaak is tot nieuwbouw, vervangende bouw of uitbreiding. Bij De Lindegaerd is dit nog niet het geval, maar dit zal wel op korte termijn gaan ontstaan. Op 20 mei heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) Meerssen 2021-2035 Onderwijs en Opvang vastgesteld. De belangrijkste opgaven zijn de huisvesting van De Bundeling (Bunde) en De Lindegaerd (Rothem).

De onderzoeksvraag
Er is onderzocht of een oplossing kon worden gevonden die voor zowel beide bestaande scholen als voor het totale onderwijsaanbod in het gebied van meerwaarde is. Het streven is om de nieuwe huisvesting voor De Bundeling te openen in de zomer van 2023.

Het proces
Uit onderzoek is gebleken dat geen enkel scenario voor gezamenlijke huisvesting haalbaar, geschikt dan wel wenselijk is. Omdat er voor de Bundeling sprake is van zorgplicht, en dit voor De Lindegaerd nog niet het geval is, is besloten om enkel de scenario’s voor individuele huisvesting van De Bundeling nader te onderzoeken. Er zijn drie scenario’s onderzocht:

Renovatie met een kleine uitbreiding.Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie.Nieuwbouw aan/inbreiding aanpalend bij Franciscus.

Conclusies businesscase
Met betrekking tot De Lindegaerd is met schoolbestuur INNOVO afgesproken om in het eerste kwartaal van 2022 weer in contact te treden met elkaar. In die periode zal ook meer duidelijk zijn over de ontwikkelingen met betrekking tot RVU en het Dorps Ontwikkelingsplan (DOP).Voor De Bundeling is renovatie het minst wenselijk, omdat het bestaande gebouw slecht aanpasbaar is. De twee overige opties komen als gelijkwaardig uit de businesscase.

Gewenst scenario
Het college acht het derde individuele scenario met betrekking tot De Bundeling het meest wenselijke: nieuwbouw aan/inbreiding aanpalend bij basisschool Franciscus.

Dit heeft de volgende voordelen:

Er kan een Kindcentrum gerealiseerd worden. Dit is een locatie voor 0-12 jaar, met een aanbod van school en opvang, en eventueel aanpalende voorzieningen.De mogelijkheid om te schuiven met ruimtes tussen de scholen en opvang wanneer de één groeit en de ander krimpt.Er hoeft geen tijdelijke huisvesting te worden georganiseerd ten tijde van de bouw.Het aanpakken van de normatieve leegstand van basisschool Franciscus (569 m2).De huidige locatie van De Bundeling komt vrij. Dit biedt mogelijkheden voor een eventuele gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouw en zorg.

Reacties partners
Schoolbestuur kom Leren heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor nieuwbouw op de huidige locatie. Kom Leren is echter bereid het voorkeursscenario te onderzoeken. Wel worden er harde voorwaarden gesteld. Zo moet de eigenheid van de scholen behouden blijven en moet er een groen en ruim speelterrein terugkomen. INNOVO heeft ook aangegeven de voorkeur te hebben voor het scenario nieuwbouw op de huidige locatie, maar is eveneens bereid om het beoogde voorkeursscenario verder te onderzoeken onder de volgende voorwaarden:

Het gebouw van Franciscus dient ook te worden aangepast naar de hedendaagse eisen, in lijn met de nieuwbouw.De eigenheid van beide scholen dient behouden te blijven en zichtbaar te zijn in het nieuwe gebouw.Er dient zorgvuldig gekeken te worden naar de omvang, de inrichting en inpasbaarheid van het speelterrein. Beide scholen hanteren een ander concept.

Reactie college
Het college acht het van belang om de door de partners aangedragen voorwaarden mee te nemen in het verdere proces om deze verder te onderzoeken. Daarnaast dient er ook nog verdiepend gekeken te worden naar bijvoorbeeld verkeer.

Vervolg
Op 1 september 2021 vindt er een themasessie plaats inzake de Businesscase Bunde – Rothem. Beide schoolbesturen krijgen dan de gelegenheid om hun visie toe te lichten.