Donderdagavond raadsvergadering live op tvDe raadsvergadering van de gemeente Meerssen is donderdagavond live te zien op Meer Vandaag. De vergadering begint om 19:00 uur. 

Agenda raadsvergadering:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van de concept-agenda
3. Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 02-02-2023
4. Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 27-02-2023)
5. Raadsvoorstel Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024-2027_
6. . Raadsvoorstel Aanvraag suppletie uitkering gemeentefonds niet gesprongen explosieven Meerssen
7. Raadsvoorstel Kaderbrief 2024 RUD Z-L
8. Raadsvoorstel Verzoek VV Bunde inzake nieuwbouw sportaccommodatie
9. Raadsvoorstel Vaststellen verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Meerssen
10. Raadsvoorstel Onttrekken geld aan de coronareserve voor projecten Intensivering Reintegratie
11. Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan ‘Geulstraat ong. te Bunde’
12. Moties vreemd aan de orde van de dag